Hồ sơ công tác chuyên môn 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

–  Áp dụng đối với năm học 2022 – 2023 theo Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH;  Công văn 4020/BGDĐT-GDTrH; Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH

TỔ TOÁN TIN KHTN -GDTC VĂN – ANH SỬ-ĐỊA-NT
Gồm bộ môn: Toán, Tin học, Tài liệu địa phương Gồm: KHTN, Sinh học, Hóa học, Vật lý, GDTC Gồm bộ môn: Ngữ văn, Tiếng Anh Gồm: Sử, Địa, Công nghệ, GDCD, MT, Âm nhạc, HĐTN
Tải file Tải file Tải file Tải file

—————————————

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

 

 

TT Số hiệu Nội dung
1 12/KH-THCSNM Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV
2 13/KH-THCSNM Kế hoạch dạy phổ cập bơi cho học sinh hè năm 2022
3 16/KH-THCSNM Kế hoạch giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật
4 17/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
5 18/KH-THCSNM Kế hoạch công tác chuyên môn cả năm
6 20/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên đề, sinh hoạt tổ chuyên môn theo định hướng nghiên cứu bài học
7 22/KH-THCSNM Kế hoạch công tác chuyên môn Học kỳ 1
8 22a/KH-THCSNM Kế hoạch triển khai mô hình giáo dục STEM tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0 đối với trường THCS Ngô Mâytừ năm học 2022-2023
9 21/KH-THCSNM Kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp Thị xã
10 23/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức hoạt động Hướng nghiệp năm học 2022 – 2023
11 24/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức hoạt động NGLL năm học 2022 – 2023
12 26/KH-THCSNM Kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên năm học 2022 – 2023
13 29/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh giữa học kỳ I năm học 2022 – 2023
14 33/KH-THCSNM Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năm lực học sinh
15 40/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh THCS năm học 2022 – 2023
16 43/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cuối học kỳ I năm học 2022 – 2023
17 01/BC-THCSNM Báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyên môn học kỳ I và Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn học kỳ II năm học 2022 – 2023
18 03/KH-THCSNM Kế hoạch phụ đạo, bổ trợ kiến thức cho học sinh còn hạn chế trong học tập, rèn luyện năm học 2022 – 2023
19 06/KH-THCSNM Kế hoạch tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2022 – 2023
20 07/KH-THCSNM Kế hoạch thực hiện giảng dạy lồng ghép giới; An ninh quốc phòng; phòng chống thuốc lá; đạo đức lối sống cho học sinh năm học 2022 – 2023
21 17/KH-THCSNM Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp tập thể về: Giáo dục giới tính tình yêu tuổi học trò; Phòng chống tác hại của  thuốc lá điện tử; Ngày sách Việt Nam và Văn hóa đọc sách; tuyên truyền 48 năm ngày giải phóng niền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2023; 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 9/5/2023)
22 18/KH-THCSNM Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đối với trường THCS Ngô Mây giai đoạn 2023 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030
23 20/KH-THCSNM Kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh cuối học kỳ II năm học 2022 – 2023
24 22/KH-THCSNM Kế hoạch kiểm tra đánh gia lại học sinh còn hạn chế về học tập trong hè năm 2023

—————————————

QUYẾT ĐỊNH – BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TT Số hiệu Nội dung
1 22/QĐ -NM Quyết định về việc giao nhập liệu smas và quản lý số Theo dõi, đánh giá học sinh đối với môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử – Địa lý, Nghệ thuật
2 26/QĐ-NM Quyết định thành lập Câu lạc bộ STEM
3 23/QĐ-NM Quyết định thành lập Câu lạc bộ TDTT
4 25/QĐ-NM Quyết định thành lập Câu lạc bộ Nghệ thuật
5 24/QĐ-NM Quyết định thành lập Câu lạc bộ GDGT-TLHĐ
6 27/QĐ-NM Quyết định cử cán bộ, giáo viên bồi dưỡng HSG
7 02/QĐ-NM Quyết định cử học sinh tham gia HSG lơp 9
8 05/QĐ-NM Quyết định Ban tổ chức, báo cáo viên LGG
9 19/QĐ-NM Quyết định Đoàn tham gia HSG lớp 8
—————————————

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG CỦA CHUYÊN MÔN

Tháng 8/2022 Tháng 9/2022 Tháng 10/2022 Tháng 11/2022
Tháng 12/2022 Tháng 01/2023 Tháng 02/2023 Tháng 3/2023
Tháng 4/2023 Tháng 5/2023 Tháng 6/2023 Tháng 7/2023

————————————–

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP

01/HD-CMNM Kế hoạch bài dạy 6 Kế hoạch bài dạy 7 Ghi chú
HĐNGLL Sinh hoạt dưới cờ Sinh hoạt dưới cờ
Hướng nghiệp Sim  Chiến   Thuấn Linh    Trần Vân
KHGDBM 6 Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp

————————————–

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

QR CODE Từ ngày 29/9/2022 – 30/7/2023
Quét mã OR code hoặc bấm TẠI ĐÂY

————————————–

BÁO CÁO SỐ LIỆU HỌC SINH, LỚP – GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

TT Số hiệu Nội dung
1 Học sinh Danh sách học sinh biên chế lớp
2 GVCN Danh sách và số điện thoại giáo viên chủ nhiệm

—————————————

HỒ SƠ CÁC CÂU LẠC BỘ 

STEM TDTT Nghệ thuật GDGT-TLHĐ
Quyết định Quyết định Quyết định Quyết định
Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch

—————————————

HỒ SƠ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI – THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN

Kế hoạch Quyết định Danh sách Thông báo
17/KH-THCSNM Ban tổ chức Danh sách đăng ký 01/TB-CMNM
Thi cấp Thị xã Ban giám khảo Công nhận Điều chỉnh công tác chuyên môn

—————————————

THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DTHT 

HỒ SƠ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 2021 – 2022