Khen thưởng năm học 2022 – 2023

Khen thưởng năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ thành tích các tập thể, cá nhân của viên chức, học sinh năm học 2022 – 2023 trường THCS Ngô Mây; Theo đề nghị của Phó hiệu trưởng và Hội đồng thi... ...