Kế hoạch Tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 đối với học sinh trường THCS Ngô Mây

Lượt xem:

Đọc bài viết

Theo đó, kế hoạch được triển khai thực hiện nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.  Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, nét đẹp trong đời sống xã hội. Nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc tại trường THCS Ngô Mây. Huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội trong việc đầu tư, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn phường Thiện An và thị xã Buôn Hồ.

Các nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày Sách Việt Nam nhằm xây dựng thói quen đọc sách trong nhân dân, đồng thời triển khai thực hiện phát triển văn hóa đọc với mục tiêu: “Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội nhằm góp phần xây dựng thế hệ đọc có hiệu quả trong tương lai”, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư. Tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lồng ghép với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Giới thiệu về Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 bắt đầu từ ngày 19/4 – 20/5/2020, tại sàn Book365.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuyên truyền, giới thiệu và tôn vinh các tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ… Tuyên truyền, giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc sách, chọn sách phù hợp tại các thư viện trong tỉnh. Tuyên truyền phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường.

Xem chi tiết tại đây!