Các văn bản chỉ đạo và nguồn học liệu mở dạy học trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

Dưới đây là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc DHTT của trường THCS Ngô Mây và các địa chỉ các nguồn tài nguyên số (gồm bài giảng điện tử, học liệu số tham khảo) do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các tổ chức và cộng đồng giáo viên cung cấp nhằm hỗ trợ học sinh, giáo viên và phụ huynh triển khai các hoạt động học trực tuyến của học sinh.
TT Văn bản chỉ đạo Số ban hành Địa chỉ truy cập
1 Kế hoạch DHTT 21/KH-THCSNM 06/09/2021
2 Quy chế DHTT 22/QĐ-NM 07/09/2021
3 Quyết định BCĐ 23/QĐ-NM 07/09/2021
4 Quyết định Tổ KT 24/QĐ-NM 07/09/2021
5 Kho học liệu điện tử Link truy cập
6 Phần mềm DHTT Link truy cập
7 Lịch học truyền hình Link truy cập