Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên môi trường mạng năm 2021 và định hướng đến năm 2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên môi trường mạng năm 2021 và định hướng đến năm 2025 trường THCS Ngô Mây, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với mục đích, yêu cầu:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đảm bảo đúng quy định, lành mạnh, hữu ích.

–  Giảm thiểu tác động của những thông tin độc hại, sai trái trên môi trường mạng đối với học sinh

–  100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh.

– Thiết lập mạng lưới thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng từ nhà trường, gia đình và học sinh.

– 100% cán bộ, giáo viên, cộng tác viên làm công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh và đội ngũ quản trị các Website của nhà trường, diễn đàn, mạng xã hội của trường được tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1.Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua môi trường mạng

1.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

– Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục và địa phương liên quan đến học sinh.

– Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

– Các văn bản chỉ đạo, quy chế, quy định và các hoạt động của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo, Sở GDĐT, Tỉnh đoàn về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác HSSV, tập trung vào các vấn đề: Đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ quyền biên giới, hải đảo; Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; Văn hóa ứng xử trong trường học và văn hóa ứng xử trên môi trường mạng; Chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên; Kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp; Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; Hoạt động Đoàn – Đội,…

–  Phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, gương người tốt, việc tốt trong ngành Giáo dục và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tấm gương học sinh tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện.

– Các chuyên đề giáo dục chính trị tư tưởng theo chỉ đạo, định hướng của các bộ, ban, ngành ở Trung ương, Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của địa phương nhằm nâng cao nhận thức của học sinh đấu tranh phòng chống âm mưu ‘‘Diễn biến hòa bình”, phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, thông tin kích động, lôi kéo học sinh,  tham gia hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch.

– Giáo dục nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi tương tác của học sinh trên môi trường mạng; hướng dẫn, cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng sử dụng, khai thác, tiếp cận thông tin trên Internet, mạng xã hội và các loại hình tuyền thông khác đúng quy định, phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại học sinh trên môi trường mạng.

– Tuyên truyền, giáo dục học sinh về văn hóa ứng xử, kỹ năng kiềm chế cảm xúc trên môi trường mạng.

 1.2. Các hình thức tuyên truyền, giáo dục

– Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, hình ảnh, video clip tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên mạng xã hội, Website nhà trường tại địa chỉ http://ngomay.buonho.edu.vn

– Tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị cho học sinh thông qua các diễn đàn trên Internet, mạng nội bộ, trang thông tin (Fanpage), Zalo, nhóm (Group, Confession) trên mạng xã hội.

Nội dung chi tiết xem Kế hoạch đính kèm